• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

III OTWARTY KONKURS NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

III OTWARTY KONKURS  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

III OTWARTY KONKURS OFERT, DLA PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 ROKU Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm).

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 19 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenie konkursowe

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Instrukcja wypełniania oferty

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Oświadczenie o braku współfinansowania ze środków województwa

Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Wzór sprawozdania

Zestawienie dokumentów księgowych