• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”!!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”!!

Szanowni Państwo!
Jak co roku zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej „!
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. oraz Zarząd Województwa.
Konkurs skierowany jest do działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego:

1. Jednostek samorządu terytorialnego.
2. Instytucji biznesu.
3. Podmiotów ekonomii społecznej.


Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd Prospołeczny:

a) Samorząd Prospołeczny do 20 tys. mieszkańców

b) Samorząd Prospołeczny – powyżej 20 tys. mieszkańców.

Kategoria II. Biznes Prospołeczny:

a) Biznes Prospołeczny – małe i mikro przedsiębiorstwa

b) Biznes Prospołeczny średnie i duże przedsiębiorstwa


Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej.

Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną, dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, załącznikami oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie skanów na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl, zamieszczając w tytule wiadomości dopisek: Konkurs – Lider ES.

Oryginał formularza z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Lider ES” prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście do

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH

Sekretariat ROPS, budynek C2, pokój 311

al. IX Wieków Kielc 3,
 25-516, Kielce


Termin naboru wniosków upływa z dniem 10 października 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefony: 41 342 11 40, 41 342 11 80; e-mail: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie!

Link do ogłoszenia:

https://www.swietokrzyskie.pro/konkurs-lider-ekonomii-spolecznej-2/