• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych zostało zawiązane 3 października 2020 roku przez 16 NGO z terenu Kielc. Kolejne organizacje dołączają na bieżąco do federacji. Na chwile obecną jest ich 32. Jeśli Twoja organizacja chce dołączyć do KFOP,  zapoznaj się ze statutem, wypełnij deklarację dla członka zwyczajnego lub wspierającego i prześlij ją na adres biuro@kfop.kielce.pl lub przynieś na Wojska Polskiego 52 w Kielcach. 

Zapraszamy do naszej federacji!

Członkowie zwyczajni:



Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera działa od kwietnia 2013 roku. Jest to inicjatywa, która ma na celu stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom oraz pogłębianiu dialogu międzynarodowego w woj. świętokrzyskim.
Fundacja skupia wokół siebie osoby, które widzą potrzebę podejmowania wszelkich działań w odpowiedzi na stale zachodzące w społeczeństwie zmiany. Szczególnie ważny jest dla nas rozwój terenów wiejskich. Dlatego też wspólnie dążymy do wygenerowania przestrzeni dla spotkań i wspólnych działań ukierunkowanych zarówno na rozwój ich uczestników jak również integrację społeczną. Ponadto ma ona służyć aktywizacji, umożliwiając podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych i społecznych.
Nasze cele chcemy osiągać poprzez realizację projektów m.in. z zakresu: edukacji, profilaktyki zdrowia, ochrony środowiska itp., w partnerstwach z gminami. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z pomocą wolontariuszy zagranicznych, co pozwala uczestnikom rozwijać kompetencje interkulturowe.
W ramach współpracy międzynarodowej, Fundacja CampoSfera umożliwia także udział w:
międzynarodowych spotkaniach młodzieżowych,
Wolontariacie Europejskim (EVS),
zagranicznych stażach i praktykach oraz międzynarodowych konferencjach i warsztatach.
W praktyce współpraca międzynarodowa oznacza możliwość wyjazdu, a także udział społeczności lokalnej w międzynarodowych projektach odbywających się na miejscu oraz goszczenie zagranicznych wolontariuszy w ramach workcampów (wolontariat krótkoterminowy) lub Wolontariatu Europejskiego.

Prezes Zarządu: Dorota Chacińska-Kubiec

Adres rejestrowy:
Klimontów 31
25-340 Sędziszów

Adres korespondencyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:

531 503 972
f.camposfera@gmail.com
www.camposfera.pl

KRS: 0000458145
NIP: 9591952115
REGON: 260686987

Działamy na rzecz generowania pozytywnych zmian społecznych w obszarach związanych ze swoją działalnością. Największym kapitałem Fundacji Centrum Europy Lokalnej są ludzie którzy ją tworzą – pełni pasji, pomysłów, energii i zaangażowania.

Podejmujemy szereg inicjatyw na rzecz wspierania procesu edukacji zarówno osób młodych jak i dorosłych. Poprzez współpracę międzynarodową możemy transferować najlepsze rozwiązania na grunt lokalny. Realizujemy również projekty proekologiczne.
Prowadzimy swoje działania na wielu płaszczyznach i kierujemy je do różnych grup odbiorców.

Prezes Zarządu: Agnieszka Giemza

Adres rejestrowy:
ul. Krakowska 8/10/105
25-029 Kielce

Kontakt:
tel. 41 230 23 10

biuro@fundacja-cel.pl
www.fundacja-cel.pl
www.facebook.com/fundacja.cel

KRS 0000358259
NIP 9591897178
REGON 260401252

Fundacja Centrum Terapeutycznego MAM jest organizacją pozarządową powołaną do istnienia w
roku 2021. Zespół specjalistów współpracujących z fundacją składa się z psychologów, pedagogów,
logopedów, terapeutów różnych specjalności. Jako nieliczni w regionie oferujemy opiekę i wsparcie
terapeutyczne o bardzo szerokim zakresie.
Prowadzimy terapię w zakresie:
– psychoterapii
– Treningu Umiejętności Społecznych
– Treningu Umiejętności Rodzicielskich
– terapii rodzinnej
– logopedii
– terapii pedagogicznej
– terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
– terapii wspomagających takich jak terapia Biofeedback czy Tomatis.
Głównym zakresem działalności prowadzonej przez Fundację Centrum Terapeutycznego MAM jest:
– wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży
– prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju dzieci i młodzieży
– prowadzenie działań na rzecz profilaktyki rozwoju psychofizycznego, społeczno-emocjonalnego i
poznawczego dzieci i młodzieży
– prowadzenie działań wspierających dla nauczycieli, placówek oświatowych publicznych i
niepublicznych
Zarząd fundacji:
Prezes – Mariusz Rudnicki
V-ce Prezes –Agnieszka Biernacka
Członek Zarządu – Marcin Farbiszewski
Skarbnik – Karolina Kotwa
Siedziba fundacji: 25-311 Kielce, ul.św.Leonarda 16 lok.11, tel: 519 551 621
email: fundacjakielcemam@gmail.com
www.centrumterapeutcznemam.pl/fundacja
KRS 0000908228, NIP 6572961229, REGON 389278656

Naszym głównym celem jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji materialne, poprzez różne formy wsparcia. Chcemy przyczynić się do wspólnego działania na rzecz rozwoju! Każdy z nas marzy o tym, by pomóc innym ludziom osiągnąć wymarzone cele, a także spełniać ich plany i marzenia. Jest to naturalne pragnienie wielu z nas, więc – bazując na życiowych doświadczeniach – pomagamy oswoić się ludziom z wieloma trudnymi sytuacjami i przełamać różnego rodzaju bariery. W ten sposób stwarzamy nowe możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, aby odkryć wiele talentów i pomóc je rozwinąć. Jesteśmy pewni, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się Wam rozwinąć skrzydła jak motylowi, a świat stanie się bardziej kolorowy!!!

Prezes Zarządu: Jan Duda

Adres rejestrowy:
ul. Szymanowskiego 3/58
25-361 Kielce

Kontakt:
tel. 533 535 008

www.fundacjaefektmotyla.pl
www.facebook.com/fundacjaefektmotyla/
biuro@fundacjaefektmotyla.pl

KRS 0000327464
NIP 9591853212
REGON 260287589

 

 

Fundacja „Pestka” działa od kwietnia 2012 r.
– posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie integracji społecznej,
posiadamy wiedzę i doświadczenie w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób bez zatrudnienia a także w pracy z młodzieżą,
– udzielamy bezpłatnie wsparcia m.in. poradnictwa bezrobotnej młodzieży zainteresowanej podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej, decyzji o ważnych dla nich sprawach,
– udzielamy bezpłatnych porad osobom z niepełnosprawnościami i starszym oraz współpracujemy z GOPS-ami na terenie całego woj. świętokrzyskiego,
– wspieramy inicjatywy lokalne i pomagamy młodym organizacjom w odnalezieniu „pomysłu na siebie”.

Prezes Zarządu: Anna Mikołajczyk

Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 36/20
25-431 KIELCE

Biuro Zarządu
ul. Targowa 18 p. 925 (IX p.)
25-520 Kielce

Kontakt
tel. 41 341 74 96
biuro@fundacjapestka.pl
www.fundacjapestka.pl
www.facebook.com/fundacjapestka

KRS 0000490478
NIP 6572907276 
REGON 260601413

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika

Stowarzyszenie, które od 20 lat wspiera osoby z autyzmem i ich rodziny.Pomoc, konsultacje, diagnostyka. Prowadzimy 5 specjalistycznych placówek.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Oddział KTA w Kielcach prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Autyzmem gdzie realizowana jest dzienna pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych.

NZOZ Poradnia dla osób z autyzmem:
Poradnia mieści się w tym samym budynku co Środowiskowy Dom Samopomocy. Prowadzona jest tu kompleksowa diagnostyka w kierunku autyzmu zaburzeń pokrewnych oraz systematyczna terapia. Poradnia obejmuje swoją opieką wszystkie dzieci począwszy od 2,5 roku życia, skończywszy na osobach które ukończyły 18 rok życia.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Terapeutyczno Wychowawczy:
Ośrodek istnieje od 01.09.2003 jako placówka niepubliczna powołana przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce. Nadzór Pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ośrodek przeznaczony dla dzieci i młodzieży mających specjalne potrzeby edukacyjne, z autyzmem dziecięcym, oraz innymi całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju.

Prezes Zarządu: Paulina Papka

Adres rejestrowy:
ul. Mieszka Pierwszego 79,
25-624 Kielce

Kontakt:
tel. 41 366 08 56

kta@autyzm-kielce.pl
www.autyzm-kielce.pl/index.html
www.facebook.com/Krajowe-Towarzystwo-Autyzmu-Oddzia%C5%82-Kielce-261810773912862/

KRS 0000016750
NIP 6572008997
REGON 290486816

Zawartość przełącznika

Jesteśmy stowarzyszeniem pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowujemy obie strony do współdziałania organizując szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy wolontarystycznej. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania.

Przedsięwzięcia Centrum mają bardzo szeroki zakres. Współpracuje ono z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne. Nasz główne działania opisują 3 filary: Wolontariatu, Strefa Młodych, Aktywność Międzynarodowa. Możecie przeczytać o nich więcej na naszej stronie głównej.

Prezes Zarządu: Maciej Ziernik

Adres rejestrowy:
ul. Żeromskiego 36
25-370 Kielce

Kontakt:
tel. 41 362 14 12

kontakt@centrumwolontariatu.eu
www.facebook.com/RCWKielce
www.centrumwolontariatu.eu

KRS 0000244954
NIP 9591716805
REGON 260059470

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Prezes Zarządu: Kacper Malus

Adres rejestrowy:
ul. Świerkowa 27D, 25-208 Kielce

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 

kontakt@apigaming.org
www.apigaming.org
www.facebook.com/StowarzyszenieAPIgaming/

KRS 0000817989
NIP 6572949412
REGION 385062764

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Stowarzyszenie Arka Nadziei to idea walki o drugiego człowieka. To chęć pokazania, że da się żyć inaczej – razem, w zgodzie i we wspólnocie gdzie wszyscy mamy równe szanse.
Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę z łaźnią i pralnią „Przystań” dla ludzi bezdomnych i opuszczonych przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach.
Na świetlicy w okresie jesienno-zimowym funkcjonuje także Ogrzewalnia (tel. +48 41 344 41 73)

Prezes Zarządu: Wojciech Moskwa

Adres rejestrowy:
ul. Mickiewicza 1
25-352 Kielce

Kontakt:
600 445 823
biuro@arkanadziei.pl
www.stowarzyszenie.arkanadziei.pl

KRS: 0000261249
NIP: 9591749236
REGON: 260108032

Stowarzyszenie „Nawigacja” wyłoniło się jako owoc kilku relacji, których wspólnym mianownikiem jest twórczość i pomaganie drugiemu człowiekowi.
Życie – Droga – Nawigacja
W życiu człowieka czasem pojawiają się momenty, gdy okazuje się, że droga, po której kroczy nie jest tą właściwą. Nie prowadzi do założonych celów. Nie daje szczęścia. Nie przyczynia się do rozwoju. Sprowadza na manowce. Zabiera zdrowie. Przysparza cierpień. Pewne decyzje okazują się błędne. Efekty działań inne od zamierzonych.
Czasem droga biegnie we właściwym kierunku lecz okoliczności sprawiają, że dalsze nią podążanie nie jest możliwe.
Dobrze jest samodzielnie poszukiwać rozwiązań, nowych ścieżek. Czasami jednak rozglądamy się za drogowskazami. Potrzebujemy wskazania kierunku i kogoś, kto przejdzie z nami część drogi i udzieli wsparcia. Pokaże możliwości. Potrzebujemy takiej życiowej nawigacji.

Prezes Zarządu: Michał Zapała

Adres Rejestrowy:
ul. Łazy 33
25-677 Kielce

Kontakt:

stowarzyszenie.nawigacja@gmail.com
www.nawigacjastow.wixsite.com/nawigacja
www.facebook.com/StowarzyszenieNAWIGACJA

KRS 0000654550
NIP 9591981938
REGON 366143339

Stowarzyszenie FRAKTAL jest organizacją pozarządową, która od 2006 roku uczy udzielania pierwszej pomocy oraz promuje Publiczny Dostęp do Defibrylacji.

Prezes Zarządu: Karol Hajduk

Adres rejestrowy:
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce

Kontakt:
tel. 790 368 536

pierwsza.pomoc@2com.pl
www.ratownik.org.pl
www.facebook.com/stowarzyszenieFRAKTAL

KRS 0000266498
NIP 6572723636
REGON 260125065

Jesteśmy klubem sportowym, zrzeszającym osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Cechuje nas chęć bycia aktywnymi poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych takich jak bowling, nordic walking, szachy, warcaby, jako formy rehabilitacji i integracji

Prezes Zarządu: Piotr Zawrzykraj

Adres rejestrowy:
Plac Wolności 7/4
26-220 Stąporków

Adres korespondencyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 600 646 591

iks.debiut@gmail.com
www.facebook.com/DebiutStaporkow

KRS 0000794498
NIP 6581989753
REGON 383872364

Impakt daje szansę na wielopłaszczyznową realizację siebie i swoich pomysłów. Chcemy, by świat był lepszym miejscem, więc zaczynamy od siebie!

Prezes Zarządu: Piotr Pisiewicz

Adres rejestrowy:
ul. Zagórska 70/17
25-346 Kielce

Kontakt:
tel. 579 957 805

impakt.kielce@gmail.com
www.impakt.edu.pl
www.facebook.com/impakt.kielce

KRS 0000770597
NIP 6572932498
REGON 368271774

Stowarzyszenie Instytut Miejskich Inicjatyw to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej. Stowarzyszenie powstało w 2013. Jego założycielami są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus.

Nasze wartości: W działaniach kierujemy się ideą społeczeństwa obywatelskiego, ideą partycypacji społecznej, ideą różnorodności, samorządności oraz pluralizmu.

Prezes Zarządu: Michał Piasecki

Adres rejestrowy:
Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 601 090 096, 786 128 140

shp.kielce@gmail.com
www.homopoliticus.org.pl
www.facebook.com/imikielce

KRS 0000490478
NIP 6572912828
REGON 260740913

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zostało powołane 21 czerwca 2001 r. przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Od tego czasu zrealizowało kilkadziesiąt projektów, współpracując z rzeszą partnerów z kraju i ze świata. A wszystko to w ramach działalności statutowej, która obejmuje ogromny zakres aktywności. Podejmowanymi działaniami staramy się odpowiadać na zapotrzebowania współczesnego społeczeństwa, jednocześnie zmieniać politykę lokalną i narodową. Naszymi priorytetami są: rozwój przedsiębiorczości, ekonomii społecznej; tworzenie społeczeństwa obywatelskiego równych szans, promocja i przekazywanie wiedzy; wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni, osoby starsze); wymiana dobrych praktyk na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Prezes Zarządu: Paweł Cycuła

Adres rejestrowy:
ul. Warszawska 27/1
25-518 Kielce

Kontakt:
tel. 41 361 04 92

sir@sir.com.pl
www.sir.com.pl
www.facebook.com/sirkielce

KRS 0000021291
NIP 9591483005
REGON 292415424

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje działa od 2011 roku. Celem SKI jest dbanie o najwyższą jakość przestrzeni miejskiej, dobre rozwiązania komunikacyjne i zrównoważony rozwój, promocja architektury.

Prezes Zarządu: Jerzy Stradomski

Adres rejestrowy:
ul. Massalskiego 22/29
25-636 Kielce

Kontakt:
tel. 500 605 600

kontakt@inwestycje.kielce.pl
www.inwestycje.kielce.pl/kontakt
facebook.com/kieleckieinwestycje

KRS 0000384722
NIP 9591942921
REGON 260514275

Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

Oprócz działalności przyrodniczej prowadzimy również działania mające na celu aktywizację społeczną, rozwój osobisty, a także psychoedukację.

Prezes Zarządu: Łukasz Misiuna

Adres rejestrowy:
Os. Na Stoku 9/15
25-437 Kielce

Kontakt:
tel. 883 908 750

biuro@mostedu.pl
www.mostedu.pl
www.facebook.com/mostedu.org

KRS 0000334359
NIP 9591875952
REGON 260331095

Zawartość przełącznika

Stowarzyszenie PROREW funkcjonuje od 2007 r. jako organizacja pozarządowa, a od 2010 r. także jako organizacja pożytku publicznego. Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale także poza jego granicami. Koncepcja założenia Stowarzyszenia wypłynęła od byłych studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których założeniem była pomoc osobom wykluczonym lub narażonym na wykluczenie społeczne.

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki oraz pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży. Zadania i projekty były realizowane na zlecane takich instytucji jak: Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie jest także realizatorem wielu projektów z obszaru wykluczenia społecznego. Współpracuje z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi z województwa świętokrzyskiego i z terenu całej Polski. W swoich działaniach stawia na wysoką efektywność i innowację czego przykładem jest realizacja ogólnopolskiego projektu innowacyjnego, mającego na celu: opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej nowego modelu wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Prezes Zarządu: Marcin Agatowski

Adres rejestrowy:
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 KIELCE

Kontakt:
tel. 577 353 650

stowarzyszenie.prorew@gmail.com
www.stowarzyszenieprorew.pl
www.facebook.com/stowarzyszeniePROREW

KRS 0000274767
NIP 9591767464
REGON 260145843

Zawartość przełącznika

Celem działalności stowarzyszenia jest:
1. Informowanie społeczeństwa o przyczynach, skutkach, objawach, przebiegu i leczeniu depresji.
2. Upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach leczenia chorób psychicznych, a w szczególności o osiągnięciach medycyny w tej dziedzinie na świecie.
3. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz zapobieganie uzależnieniom.
4. Wpływanie na politykę zdrowotną państwa w zakresie leczenia chorób psychicznych.
5. Świadczenie szeroko pojętej pomocy osobom cierpiącym na depresję i ich rodzinom.
6. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością statutową stowarzyszenia;
7. Skupianie wokół idei stowarzyszenia lekarzy i naukowców z kraju i zagranicy oraz i innych osób i instytucji popierających cele stowarzyszenia.
8. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.

Prezes Zarządu: Dorota Markiewicz

Adres rejestrowy:
ul. Spółdzielcza 9/9
25-344 Kielce

Kontakt:
tel. 793 359 669

rpd@boo.pl
www.rpdstowarzyszenie.boo.pl
www.facebook.com/Razem-Pokonamy-Depresję-974725832615726

KRS 0000530549
NIP 6572918222
REGON 361415939

Zawartość przełącznika

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, na świeżym powietrzu i pomnik

Stowarzyszenie powołane w celu tworzenia inicjatyw społecznych, organizacji wolnego czasu mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.

Prezes Zarządu: Łukasz Trojak

Adres rejestrowy:
al. Górników Staszicowskich 34
25-804 Kielce

Kontakt:

513 198 935
kontakt@staszicowskie.pl
Strona www: https://staszicowskie.pl/

Numer KRS: 0000899913
NIP: 9592042361
REGON: 38887616000000

 

Członkowie wspierający:

Przewodnicząca Oddziału Lokalnego: Maciej Zaręba

 

Adres rejestrowy:

ul. Zbożowa 4
Baza Zbożowa
25 – 416 Kielce, Polska
pok. 11 ZENIT

Kontakt:
mail: aiesec.kielce@aiesec.net

 Tel: 606-420-459

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w około 100 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W Polsce od ponad 50 lat rozwijamy w młodych ludziach  cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

Oddział Lokalny AIESEC Kielce działa od 27 lat i posiada obecnie 13 aktywnie działających członków, będącymi studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej oraz WSEPiNM. Na co dzień organizujemy praktyki i staże dla studentów z Kielc, przyjmujemy praktykantów i stażystów do firm i organizacji w Kielcach, a czasem też organizujemy projekty lokalne. Nasi członkowie uczestniczą w licznych szkoleniach oraz konferencjach na skalę lokalną oraz narodową. Nasz oddział współpracuje z innymi oddziałami lokalnymi na całym świecie, m.in. w Egipcie, Grecji czy Brazylii.


Prezes: Andrzej Wojciechowski

Kontakt:
E-mail: maag@maagkielce.pl

Adres:
ul. Ściegiennego 207
25-116 Kielce

Ośrodek Jazdy Konnej ,,MAAG” położony jest w malowniczym Paśmie Dymińskim, u podnóża jednego ze szczytów Gór Świętokrzyskich o wysokości 408 m n.p.m. – Górą Telegraf. Jest to najwyższe wzniesienie w granicach administracyjnych miasta Kielce. Sama unikatowa lokalizacja Ośrodka Jeździeckiego pozwala na cieszenie się naturalnym środowiskiem oraz bliskością natury, do którego dojazd z Centrum Miasta Kielce jest szybki i sprawny.

Historia powstania Ośrodka sięga roku 1983. Początki działalności Ośrodka były wyrazem wielkiej pasji do koni oraz samego sportu jeździeckiego. Poprzez determinację grupę wielkich zapaleńców skoków jeździeckich, WKKW oraz zajęć rekreacyjnych oraz hipoterapeutycznych – idea przekształciła się
w zorganizowanie jednych z pierwszych w regionie struktur przyszłego, znakomicie prosperującego Ośrodka Jeździeckiego.

Do dnia dzisiejszego – PASJA oraz MIŁOŚĆ DO KONI są głównymi czynnikami napędzającymi nas do dalszego rozwoju. Wspólna pasja czyni naszą codzienną pracę wyjątkową i przyjemną. Przyjaźnie jakie się wywiązują w trakcie wspólnych treningów oraz pracy
w Stadninie są niezwykle trwałe oraz prawdziwe. Jeździectwo to nie tylko regularne treningi jeździeckie. To także opieka nad koniem, wyjazdy na zawody, Hubertus, Kuligi oraz wspólne wieczorne biesiady. Mamy nadzieję, że dadzą się Państwo porwać przygodzie jeździeckiej oraz wspólnie z nami tworzyć historię Ośrodka Jazdy Konnej ,,MAAG”.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

KOD ŚWIĘTOKRZYSKIE to grupa osób wspierających Komitet Obrony Demokracji im. Władysława Bartoszewskiego z województwa świętokrzyskiego.

Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu.
Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej niż nakazuje władza, nie chcemy Polski pełnej frustracji i żądzy rewanżu.
Chcemy, żeby w Polsce było miejsce dla wszystkich Polaków, równych wobec prawa,z ich przekonaniami, opiniami, etyką i estetyką.
Nie godzimy się na zawłaszczanie państwa, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, pogardę dla „innego”.
Nie ma też naszej zgody na poglądy godzące w zasady demokracji i prawa człowieka.
Jesteśmy zdeterminowani otwarcie i zdecydowanie, peł- nym głosem mówić o przyzwoitości, prawie i wzajemnym szacunku. Wyrażać swoje zdanie nie tylko w domu czy w Internecie, ale też na ulicach i placach naszych miast i wsi, jeżeli zajdzie potrzeba gromadząc się tam dla wyrażenia swoich opinii i żądań.
Zapraszamy do współdziałania wszystkich, dla których ważne są wartości demokratyczne, bez względu na poglądy polityczne i wyznanie.
Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji i wprowadzanie, z nadużyciem mechanizmów demokracji, rządów autorytarnych.
Są wśród nas ludzie różnych poglądów i orientacji politycznych od prawa do lewa, ludzie wierzący, agnostycy i ateiści. Łączy nas to, że jesteśmy ludźmi wolnymi i chcemy nadal mieszkać we własnym, demokratycznym kraju, w którym nikt nie będzie nam nakazywał jak mamy żyć i jakie wartości wyznawać.


Adres Korespondencyjny

Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach
Wojska Polska 52
25-389 Kielce

Kontakt:
729 055 227
kod.kielce@gmail.com
http://kielcekod.pl/

KRS 0000604562
NIP 5252649748
REGON 363863027

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Integrujemy zarówno sąsiadów mieszkających na ulicy Szkolnej, jak i mieszkańców całego Osiedla Jagiellońskiego oraz dzielnicy Czarnów!

Prezes: Wiktor Pytlak

Kontakt:
668 698 145
wiktorpytlak@gmail.com
https://www.facebook.com/SMSKielce/

Rejestr Stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta w Kielcach, poz. 45