• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych jako grupa nieformalna  powstała 24.09.2014 r. KFOP jako dobrowolne i apartyjne porozumienie autonomiczne, równoprawnych organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie Kielc.

Pierwsze prezydium KFOP:

Anna Mikołajczyk- Przewodnicząca

Agnieszka Kmiecik- Wiceprzewodnicząca

Szczepan Bogucki- Sekretarz Forum

Jolanta Mindewicz- członek Prezydium

Marcin Agatowski- Członek Prezydium

 

Forum zrzeszało organizacje działające w różnych obszarach tematycznych.

Cele Forum zostały sformułowane w następujący sposób:

 • współpraca na rzecz rozwoju miasta Kielce oraz działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 • reprezentowanie i wspieranie Członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową, zwłaszcza Urzędem Miasta Kielce
 • integrowanie kieleckiego sektora pozarządowego,
 • edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja,

 

Nasi członkowie reprezentowali organizacje pozarządowe w takich ciałach jak:

 

– Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Ogólnopolska Federacja Organizacji

– Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego

– Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej

– Wojewódzka Społeczna Rada Seniorów

– Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

– Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

– Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

– Komitet Monitorujący  Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Nasi członkowie byli również zaangażowani w działalność sieci organizacji krajowych i wojewódzkich:

 1. Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 2. Ogólnopolskiego Związku Organizacji na rzecz zatrudnienia socjalnego
 3. Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu
 4. Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
 5. Związku Stowarzyszeń Świętokrzyska Sieć Współpracy
 6. Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”
 7. Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej Szansa”
 8. Federacji Forum Wiedzy
 9. Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA