• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Statut
Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych
wersja z dnia 3 października 2020 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Tworzy się związek stowarzyszeń pod nazwą Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, zwany dalej „KFOP”.
2. KFOP może używać skrótu „KFOP” oraz może używać swojej nazwy w tłumaczeniach na języki inne niż polski.

§ 2.

KFOP działa na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

KFOP posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Siedzibą KFOP są Kielce.
2. KFOP działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce. Dla właściwego realizowania swoich
celów KFOP może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. KFOP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji prowadzących
działalność zgodną z jej celami.
4. Przystąpienie do KFOP nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.
5. KFOP zawiązane jest na czas nieoznaczony.

§ 5.

1. Działalność KFOP oparta jest na pracy społecznej członków.
2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych KFOP może
zatrudniać pracowników.
3. Pracownikami KFOP mogą być zarówno członkowie organizacji zrzeszonych w KFOP,
jak i osoby nienależące do zrzeszonych organizacji.

Rozdział 2
Cele i formy ich realizacji

§ 6.

Celem KFOP jest:
1) współpraca na rzecz rozwoju miasta Kielce,
2) współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
3) przekazywanie istotnych dla członków informacji oraz pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy nimi,
4) reprezentowanie i wspieranie członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową, zwłaszcza Urzędem Miasta Kielce,
5) wypracowywanie formuły współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Kielc z administracją rządową i samorządową,
6) koordynowanie współpracy członków poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów przy realizacji poszczególnych zadań oraz pracy grup problemowych i obszarów tematycznych,
7) podnoszenie jakości usług świadczonych przez członków,
8) integrowanie kieleckiego sektora pozarządowego,
9) edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja,
10)działania w zakresie sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
11)prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach.

§ 7.

1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw pozarządowych działających w obszarach pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. KFOP może przekazywać dotacje na rzecz swoich członków, a także innych organizacji pozarządowych, na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd. Dotacje mogą być przeznaczane na działania zmierzające do realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi KFOP.

§ 8.

Cele określone w § 6 KFOP realizuje w szczególności przez:
1) dyskusje problemowe w zespołach problemowych,
2) prezentowanie opinii członków wobec innych organizacji i instytucji,
3) prowadzenie działalności informacyjno-poradniczej,
4) działalność szkoleniową,
5) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką organizacji pozarządowych,
6) wspieranie członków w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowanymi działaniami,
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz opracowywanie projektów takich aktów,
8) wypracowywanie w obszarze działania KFOP i w kraju stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych,
9) udział w pracach komisji konkursowych i komitetów monitorujących,
10)tworzenie i publikowanie raportów, opracowań, publikacji i inna działalność wydawnicza,
11)tworzenie grup roboczych,
12)realizację wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw prowadzących do osiągnięcia celów
statutowych.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

Członkowie KFOP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym KFOP może być podmiot określony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który jest osobą prawną, który poprzez oświadczenie swego należycie umocowanego organu złoży pisemną deklarację przystąpienia do KFOP, a także zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.
2. Członek zwyczajny KFOP jest reprezentowany przez dowolną z dwóch pisemnie upoważnionych do tego osób fizycznych – przedstawicieli.
3. Jeden przedstawiciel może reprezentować nie więcej niż dwóch członków KFOP.
4. Każdy członek zwyczajny KFOP ma prawo do zmiany przedstawiciela w dowolnym terminie poprzez pisemne oświadczenie złożone przez należycie umocowany organ członka do Zarządu.

§ 11.

1. Przyjęcie członka zwyczajnego KFOP następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu.
2. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków KFOP Zarząd powinien pisemnie uzasadnić.
3. Od uchwały Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania.
4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwały.

§ 12.

Każdy członek zwyczajny KFOP ma jeden głos.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni KFOP mają następujące prawa:
a) czynne prawo wyborcze do władz KFOP i prawo do nominowania kandydatów w tych wyborach,
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, eventach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych KFOP,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz KFOP.
2. Członkowie zwyczajni KFOP zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych KFOP,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz KFOP,
c) regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
d) dbałości o dobre imię KFOP oraz godnego reprezentowania KFOP oraz zjednywania mu sympatyków.

§ 14.

1. Członkiem wspierającym KFOP może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złoży pisemną deklarację pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla KFOP i zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 11 Statutu.
3. Do członków wspierających niebędących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2-4 Statutu.

§ 15.

1. Członkowie wspierający KFOP mają prawo:
a) prawo uczestniczenia w spotkaniach, eventach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych KFOP,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz KFOP,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspierający KFOP zobowiązani są do:
a) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych KFOP,
b) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz KFOP,
c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla KFOP.
d) dbałości o dobre imię KFOP oraz godnego reprezentowania KFOP oraz zjednywania mu sympatyków.

§ 16.

1. Członkiem honorowym KFOP może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna lub prawna, która szczególnie zasłużyła się dla KFOP.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.
3. Do członków honorowych niebędących osobami fizycznymi stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2-4 Statutu.

§ 17.

1. Członkowie honorowi KFOP mają prawo:
a) prawo uczestniczenia w spotkaniach, eventach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych KFOP,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz KFOP,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 18.

Ustanie członkostwa następuje wskutek:
1) rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym,
2) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym,
3) wystąpienia z KFOP, jeżeli zostało złożone na piśmie przez należycie umocowany organ członka KFOP,
4) wykluczenia z KFOP.

§ 19.

1. Wykluczenie członka KFOP może nastąpić ze względu na:
a) niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych;
b) naruszanie postanowień Statutu lub uchwał władz KFOP;
c) działanie na szkodę KFOP;
d) niegodne działanie podważające autorytet lub wizerunek KFOP.
2. Wykluczenie członka KFOP następuje w drodze uchwały Zarządu.
3. Wykluczony członek KFOP ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze KFOP
§ 20.

Władzami KFOP są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Walne Zebranie może być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.

§ 22.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd.
2. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
wysyłane jest do wszystkich członków KFOP na co najmniej 14 dni przed planowanym
terminem Walnego Zebrania.

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych KFOP lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. W razie nieobsadzenia Zarządu lub niewykonania przez Zarząd obowiązku z ust. 2, Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać każdy z członków zwyczajnych KFOP.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
5. Zawiadomienie o terminie i projekcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysyłane jest do wszystkich członków KFOP na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

§ 24.

1. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się pocztą elektroniczną na adres e-mailowy widniejący w bazie danych członków prowadzonej przez KFOP lub listem poleconym, o ile taką formę kontaktu zastrzegł pisemnie członek KFOP.
2. Członkowie mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w bazie danych prowadzonej przez KFOP oraz żądania ich aktualizacji, a także usunięcia w przypadku ustania członkostwa. Jednocześnie członkowie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki informować KFOP o każdorazowej zmianie adresu e-mail, adresu siedziby lub innych danych podanych w deklaracji członkowskiej.

§ 25.

W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni KFOP, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 26.

Członkowie wspierający i honorowi, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście, uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) dokonywanie zmian w Statucie,
2) uchwalanie porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania,
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym lub tajnym – według wyrażonej na Walnym Zebraniu woli uprawnionych,
4) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej pojedynczo lub zbiorowo,
5) uchwalanie budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
6) udzielanie Zarządowi wytycznych do jego działań,
7) przyjmowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
8) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,
9) powoływanie komisji i innych ciał eksperckich,
10)uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
11)uchwalanie istnienia składek członkowskich oraz ich wysokości,
12)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13)nadawanie tytułu członka honorowego KFOP,
14)podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów KFOP do momentu wyboru tych organów oraz w razie ich nieobsadzenia lub opróżnienia,
15)rozwiązanie KFOP,
16)inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów KFOP.

§ 28.

1. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania wskazuje protokolanta.

§ 29.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 30.

1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych KFOP.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych KFOP, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.
4. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania można poinformować równocześnie o pierwszym i drugim terminie tego zebrania.
5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

§ 31.

1. Zarząd składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa i od 0 do 4 Członków Zarządu, wybieranych spośród przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres trzech lat. Dana osoba może być członkiem Zarządu więcej niż jedną kadencję.
2. Liczebność Zarządu określa Walne Zebranie w drodze uchwały.
3. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie spośród osób uprzednio wybranych do
Zarządu, w odrębnym głosowaniu.

§ 32.

Wybory Zarządu odbywają się według następujących zasad:
1) Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
2) Każdy członek zwyczajny może zagłosować na tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia w Zarządzie, lub mniej.
3) Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
4) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy nieobsadzonych miejsc w Zarządzie pozostało mniej niż liczba tych kandydatów, głosowanie na nich odbywa się ponownie.

§ 33.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub dowolnego Członka Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu może także zwołać Komisja Rewizyjna.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
5. Zarząd może uregulować sposób zwoływania posiedzeń i ustalić wymagane kworum w drodze uchwały.
6. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, posiedzenia Zarządu nie odbywają się.

§ 34.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami KFOP,
2) określanie szczegółowych kierunków działania KFOP,
3) opracowywanie projektu budżetu oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania o uchwalenie budżetu KFOP,
4) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swej działalności oraz z działalności KFOP po zakończeniu roku obrachunkowego,
5) realizacja budżetu KFOP,
6) zaciąganie zobowiązań majątkowych,
7) uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla KFOP i jego członków,
8) reprezentowanie KFOP na zewnątrz,
9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
10)przyjmowanie nowych członków,
11)dokonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników KFOP,
12)inne sprawy określone w Statucie lub uchwałach Walnego Zebrania.

§ 35.

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami KFOP zgodnie z § 5 pkt 3 niniejszego Statutu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Prezesa.
4. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy to odpowiednikiem uchwały Zarządu w rozumieniu Statutu jest decyzja Prezesa.

§ 36.

1. W przypadku opróżnienia stanowiska Prezesa Zarządu, pozostały skład Zarządu wybiera spośród siebie nowego Prezesa.
2. W przypadku opróżnienia stanowiska Członka Zarządu, Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego KFOP.
3. Uchwała Zarządu w sprawach określonych w ust. 1 i 2 podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie, a z chwilą jej niezatwierdzenia lub zakończenia Walnego Zebrania bez podjęcia uchwały o zatwierdzeniu, uchwała określona w ust. 1 lub 2 wygasa.
4. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż połowa członków Zarządu.
5. Kadencja osoby dobranej w wyniku kooptacji kończy się w terminie, w którym kończyłaby się kadencja tej osoby, która opróżniła stanowisko.

§ 37.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od dwóch do trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych KFOP.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej. W wypadku zaistnienia któregoś z tych przypadków mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z mocy prawa.
3. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 38.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem kontroli KFOP, w tym m.in.:
a) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości KFOP,
b) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,
c) przeprowadzanie merytorycznej i finansowej kontroli działalności Zarządu,
d) udzielanie Zarządowi wiążących zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli,
e) podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie oraz w uchwałach Walnego Zebrania.
2. W celu wykonania swych statutowych zadań komisja ma prawo żądać od Zarządu, członków i pracowników KFOP wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan majątku KFOP.
3. Tryb swojej pracy Komisja może określić w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zebraniu wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na podstawie wcześniejszego szczegółowego sprawdzenia wykonania budżetu, uchwalonych przez Walne Zebranie programów działania oraz wytycznych, przyjętego przez Zarząd planu pracy oraz uchwał Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownikami KFOP.
7. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją Prezesa ani Członka Zarządu.
8. W przypadku opróżnienia stanowiska członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio procedurę dotyczącą kooptacji członków Zarządu.

§ 39.

1. Jeśli Zarząd jest więcej niż jednoosobowy, KFOP reprezentują dwie osoby działające łącznie: Prezes i Członek Zarządu lub dwóch Członków Zarządu.
2. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, KFOP reprezentuje Prezes Zarządu.

§ 40.

1. Wszystkie posiedzenia władz KFOP, w tym Walnego Zebrania, mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo, w szczególności art. 10 ust. 1a – 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Głosowania na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami władz KFOP, w tym Walnego Zebrania, mogą być dokonywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo, w szczególności art. 10 ust. 1a – 1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział 5
Majątek KFOP

§ 41.

1. Majątek KFOP stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku KFOP są:
a) składki członkowskie (jeśli zostały wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania),
b) dochody z majątku KFOP,
c) dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne,
d) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
e) wszelkie inne źródła dochodów niezabronione przez prawo.

§ 42.

Wysokość składek członków ustalana jest przez Walne Zebranie, przy czym Walne
Zebranie może nie wprowadzać składek członkowskich

§ 43.

Dochód uzyskany z ewentualnej działalności gospodarczej służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków KFOP.

Rozdział 6
Działalność odpłatna pożytku publicznego i działalność gospodarcza

§ 44.

KFOP może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres tej działalności określa Zarząd w drodze uchwały.

§ 45.

KFOP może prowadzić gospodarczą, która będzie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. O rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd w drodze uchwały, określając przy tym przedmiot tej działalności.

Rozdział 7
Zmiany Statutu i rozwiązanie KFOP

§ 46.

1. Rozwiązanie KFOP wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
3. Uchwalając rozwiązanie KFOP, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom KFOP, na których rzecz zostanie przekazany majątek KFOP pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań