• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konkurs na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej chorym ptakom wolno żyjącym na terenie miasta Kielce

Konkurs na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej chorym ptakom wolno żyjącym na terenie miasta Kielce

Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej chorym ptakom wolno żyjącym na terenie miasta Kielce (transport, leczenie, opieka, w przypadku braku rokowań uśpienie i utylizacja).

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 18 ) – ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Szczegóły pod adresem: https://bipum.kielce.eu/

Nabór ofert od: 2022-01-19 15:15:00 do: 2022-02-10 15:00:00

Realizacja zadania od: 2022-02-28 do: 2022-12-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-02-15 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 6.

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

Środków ogółem: 20 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone w formie powierzenia – brak limitów finansowych.

Opis konkursu:

Zakres rzeczowy zadania:

1.Leczenie i rehabilitacja dzikich ptaków: przeprowadzenie badań, leczenie urazów, leczenie chorób, odchów młodych, adaptacja.

2.Przetrzymywanie dzikich ptaków w zakupionych klatkach, transporterach i wolierach.

3.Transport dzikich ptaków do gabinetu weterynaryjnego oraz ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Cel zadania:

Cele zadania:

– kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności interweniowania w przypadkach znalezienia chorych ptaków;

– udzielenie pomocy dzikim chorym ptakom, leczenie oraz przygotowanie do powrotu do środowiska naturalnego

Warunek dodatkowy dla zadania:

Leczenie i opieka nad ptakami sprawowana przez lekarza weterynarii z doświadczeniem.

Rezultaty zadania:

Oczekiwany rezultat:

Udzielenie pomocy minimum 150 chorym ptakom z terenu miasta (Sposób monitorowania rezultatów – potwierdzenie przyjęcia, leczenia i informacja o jego zakończeniu).

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 20 000  zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ogólnych założeń konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-405 w godzinach od 8.00-15.00, natomiast w kwestiach merytorycznych dotyczących realizacji zadania pod nr telefonu: 41-36-76-685, w tych samych godzinach.

https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400014691-b41ed493ae51325cc031df366944935b