• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konkurs: Prowadzenie dwóch Klubów Seniora w Kielcach: przy ul. Żeromskiego 44 oraz przy ul. Urzędniczej 3.

Konkurs: Prowadzenie dwóch Klubów Seniora w Kielcach: przy ul. Żeromskiego 44 oraz przy ul. Urzędniczej 3.

Platforma współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Numer konkursu / naboru: MOPR/422/2/2022

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
POMOC SPOŁECZNA – Prowadzenie w lokalach wskazanych przez Zleceniodawcę ośrodków wsparcia dziennego dla osób starszych- Klubów Seniora.

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 1 ) – pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Szczegóły pod adresem: https://bipum.kielce.eu/

Nabór ofert od: 2022-10-07 15:00:00 do: 2022-10-30 23:59:00

Realizacja zadania od: 2023-01-01 do: 2024-12-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-10-31 15:00:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej https://ngo.kielce.eu/ należy przesłać do dnia 30 października 2022 r. do godz. 23.59.

Oferty papierowe należy składać za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie :,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. ” (nazwa zadania)

Oferta oraz załącznik(-i) składana(-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej(-ych) statutowo osoby(-ób) oraz pieczątką(-mi) imienną(-ymi).

Termin składania ofert w wersji papierowej upływa o godz. 15.30 pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu składania ofert w wersji elektronicznej, przy czym decyduje data wpływu do sekretariatu MOPR.

Środków ogółem: 700 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wkład własny może mieć formę:

  • wkładu własnego finansowego rozumianego jako środki własne Oferenta lub pozyskane z innych źródeł,
  • wkładu osobowego – nieodpłatne dobrowolne prace, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków organizacji, 
  • wkładu rzeczowego.

Oferty, które nie będą posiadały minimum  5 % wkładu własnego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Całkowity wkład: 5%

Opis konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t,j. Dz. U z 2022 r., poz. 1327) prowadzące działalność statutową z zakresu pomocy społecznej, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na prowadzeniu w lokalach wskazanych przez Zleceniodawcę dwóch ośrodków wsparcia dziennego dla osób starszych – Klubów Seniora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Odbiorami zadania będzie minimum 60 osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Miasta Kielce. 

Zleceniobiorca będzie zobligowany do umożliwienia minimum 10 członkom Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, zamieszkującym na terenie Miasta Kielce, niezależnie od ich wieku, uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ośrodek wsparcia dziennego- Klub Seniora zlokalizowany przy ul. Żeromskiego 44 w Kielcach. 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia Nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 04.10.2022 r.

Cel zadania:

Celem zadania jest aktywizacja oraz poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia, poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, a także ich integracja. 

Rezultaty zadania:

Rezultatem zadania jest:

1. Objęcie wsparciem wszystkich uczestników zadania poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć aktywizujących, zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami seniorów; 
2. Zapewnienie uczestnictwa w życiu społecznym wszystkim uczestnikom.  

Posiadane zasoby:

 1. Na cele prowadzenia Klubów Zleceniodawca przekaże, za zgodą właścicieli nieruchomości, którzy deklarują zawarcie umów najmu z podmiotem wyłonionym w konkursie:

1) nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. Żeromskiego 44, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowo- Budowlanej im. Prof. Jana Czarnockiego w Kielcach, o łącznej powierzchni 280,63².
2) nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 3, będącą własności Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, o powierzchni 167,23 m².

Na cele prowadzenia Klubów, Zleceniodawca udostępni, za pośrednictwem MOPR w Kielcach, w drodze użyczenia wyposażenie znajdujące się w wynajmowanych pomieszczeniach, w skład którego wchodzą środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przydatne do realizacji zleconego zadania publicznego. 

2. W celu zapewnienia kadry w Klubach Seniora, Zleceniodawca przekaże, na zasadach określonych w art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. u. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), 4 dotychczasowych pracowników MOPR, zatrudnionych na następujących stanowiskach:

1) instruktor terapii zajęciowej (1 osoba zatrudniona w wymiarze 1 etatu) – wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka,
2) instruktor terapii zajęciowej (1 osoba zatrudniona w wymiarze 1 etatu) – wykształcenie wyższe mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki rodziny,
3) instruktor terapii zajęciowej (1 osoba zatrudniona w wymiarze 1 etatu) – wykształcenie wyższe mgr sztuki,edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 
4) konsultant psycholog (1 osoba zatrudniona w wymiarze 1 etatu) – wykształcenie wyższe mgr psychologi o specjalności psychologia kliniczna, studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. 

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

2021 r. – 0,00 zł

2022 r. – 450 000 zł

Dokumentacja konkursowa:

22-10-04_zarządzenie-nr-56-2022-scalone.pdf

Kontakt:

Dodatkowych informacji na temat warunków, możliwości uzyskania dotacji oraz sposobu składania oferty za pośrednictwem Platformy współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi udzielają: Pracownicy Działu ds. Dialogu Obywatelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Bukowa 14, tel. (41) 315 11 76, codziennie w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00.