• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”

Termin zbierania uwag

23.06.2021 r. – 29.07.2021 r.

Strategia miasta Kielce będzie dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Nowa strategia będzie w procesie zarządzania miastem Kielce planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone w niej cele. Dokument ten pomoże jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta.

Proces konstruowania „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” będzie znacząco opierał się na włączaniu mieszkańców i organizacji pozarządowych w dialog społeczny, kierując się zasadą partycypacji społecznej, a także odpowiedzialnością mieszkańców za przyszły rozwój Miasta Kielce.

DOKUMENTY