• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

MRDPP jest organem doradczym, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów takich, jak uchwały czy strategie. Składa się z 12 członków. Sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, troje reprezentantów prezydenta i trzech Radnych Miasta Kielce.

Zadania Rady wynikają z art. 41 i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy do niej m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z nimi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Kadencja Rady trwa 3 lata.

Członkowie MRDPP:
– Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:
1) Marianna Noworycka – Gniatkowska
2) Joanna Winiarska
3) Michał Braun

– Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:
4) Dorota Czesak
5) Iwona Czech
6) Agata Bednarz

– Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
7) Artur Stawecki – Stowarzyszenie Prowincja Równości
8) Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
9) Andrzej Petrus – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności – Nasza Grabina
10) Andrzej Wojciechowski – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
11) Tomasz Tkaczyk- Stowarzyszenie Patriotyczne
12) Mateusz Drożdż – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

Adres Biura Rady:
Wojska Polskiego 52
25-389

Kontakt:
Telefon:  509 434 633
E-mail: mrdppkielce@gmail.com
Strona internetowa: http://www.um.kielce.pl/organizacje-pozarzadowe/

Dyżury: 
http://ngo.kielce.pl/kalendarz/sala-konferencyjna/