Prezydent Miasta Kielce  ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów,  w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, mediacja, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”.

Termin składania deklaracji upływa w dniu 9 października 2020 r. o godz. 15:00.  Zgłoszenia należy składać  w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście albo za pośrednictwem posłańca (decyduje data wpływu do Urzędu), na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok.7.