Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w  2021 roku zadań własnych Miasta. Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 marca 2021 r. Podstawą naboru kandydatów będzie wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie, drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej  Urzędu Miasta w Kielcach, Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6,załączonego do ogłoszenia formularza zgłoszenia. W przypadku dostarczenia formularza osobiście prosimy kandydatów o wcześniejsze informowanie o tym fakcie telefonicznie, nr tel. 41 36 76 405.