• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Nabór na członków komisji konkursowych!

Nabór na członków komisji konkursowych!

Prezydent Miasta Kielce

zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miasta Kielce na realizację w 2022 roku zadań własnych Miasta w następujących zakresach:

 1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. turystyki i krajoznawstwa,
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a Ustawy.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik do ogłoszenia.
pelny_tekst_zaproszenia_z_formularzem_zgloszenia-1