• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

NGO MAJĄ GŁOS! – spotkania on-line

NGO MAJĄ GŁOS! – spotkania on-line

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie realizuje na zlecenie Miasta Kielce projekt pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”. Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie analizy potrzeb, która dostarczy niezbędnych danych celem opracowania w/w Planu.

W związku z realizacją projektu odbędą się spotkania w formie on-line (wideokonferencji) dla NGO. Szczegóły dotyczące spotkań w załącznikach.