Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Zarządzenie nr 105/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 8 kwietnia  2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Oferty należy składać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 osobiście lub  za pośrednictwem poczty.

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma w terminie składania ofert, to jest do dnia 30 kwietnia 2021 r.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego oraz nazwą zadania.