• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

Zarządzenie Nr 178/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert z zakresu PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi „https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.