Otwarty konkurs ofert  na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM na zadanie: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień:

formy wyjazdowe (dla minimum 12 osób, na minimum 7 dni)

lub

-formy stacjonarne – półkolonie (dla minimum 12 osób na min 5 dni z wyłączeniem sobót i niedziel).

Zarządzenie Nr 168/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi” https://ngo.kielce.eu/w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.