• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert – WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Zarządzenie Nr 186/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”https://ngo.kielce.eu/w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 czerwca 2021 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.