Prezydent Miasta Kielce Zarządzenie ogłosił otwarty  konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:  ochrony i promocji zdrowia. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Oferty należy składać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 osobiście (w przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miasta Kielce, prosimy o kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej pod numerem 41 36 76 405. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty) lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma w terminie składania ofert, o którym mowa w § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do zarządzenia. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.