W dniu 19 marca 2021 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 84/2021 z dnia 18 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023  zadań publicznych zleconych przez  Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Oferty należy składać  do Biura ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, pok. 6 osobiście lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.