UCHWAŁA NR XL/779/2021 RADY MIASTA KIELCE z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 zmieniona Uchwałą Nr XLII/799/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 18 marca 2022 r.