• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Organizacja akcji sadzenia drzew i krzewów przez mieszkańców na terenie miasta – 10 akcji nasadzeń

Organizacja akcji sadzenia drzew i krzewów przez mieszkańców na terenie miasta – 10 akcji nasadzeń

Platforma Współpracy

miasta Kielce
z organizacjami pozarządowymi

Numer konkursu / naboru: GKŚ-III.524.2.2022

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 18 ) – ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Nabór ofert od: 2022-08-30 14:00:00 do: 2022-09-21 15:00:00

Realizacja zadania od: 2022-09-30 do: 2022-11-30

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-09-26 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 306

link do konkursu n stronie Platformy Współpracy:

https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400049680-c0325bfed2bb0346908c6a1038638f55?fbclid=IwAR3QoWeYTtOgnn-kXqUFgKV3pdRy8cSIv-GHbM15Zf172PGSf-VIlgoJpBA

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

Środków ogółem: 30 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone w formie powierzenia – brak limitów finansowych.

Opis konkursu:

Zorganizowanie dziesięciu akcji nasadzeń drzew i krzewów w różnych lokalizacjach, wybranych przez mieszkańców na terenie Miasta Kielce.

Cel zadania:

Cele zadania:

– kształtowanie  świadomości mieszkańców w zakresie roli drzew w terenie zurbanizowanym, m.in. w związku ze zmianami klimatu;

– wzmacnianie tożsamości lokalnej,  tworzenie nowych miejsc/ możliwości do integracji sąsiedzkiej;

– zwiększenie ilości drzew i krzewów na terenach ogólnie dostępnych – osiedlowych/dzielnicach;

– zwrócenie uwagi na poszanowanie zieleni na terenach ogólnie dostępnych.

Warunki zadania:

– 70% środków finansowych przeznaczonych na zakup drzew i krzewów do nasadzeń, pozostałe środki wykorzystane na inne niezbędne do przeprowadzenia akcji materiały (np. ziemia ogrodnicza, narzędzia, rękawiczki, akcja promocyjna, konsultacje);

– uzgodnienie miejsc planowanych nasadzeń oraz gatunków drzew i krzewów z zarządcą terenu;

– dysponowanie zasobami kadrowymi potrzebnymi do zrealizowania nasadzeń.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

– organizacja akcji nasadzenia drzew i krzewów w 10 lokalizacjach na terenie całego miasta, za każdym razem na innym osiedlu/ dzielnicy;

– każda z lokalizacji wybrana przez mieszkańców podczas ogólnie dostępnego głosowania;

–  wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i krzewów zgodna ze standardami urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście (strona internetowa UM Kielce  https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/zielen-miejska/standardy-dotyczace-zieleni.html   )

– opieka nad wykonanymi nasadzeniami przez okres min. do jesieni (np. podlewanie, ewentualne uzupełnianie roślin itd.).

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 0  zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

Zarządzenie Nr 368 PM Kielce.pdf

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ogólnych założeń konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-685 w godzinach od 8.00-15.00, natomiast w kwestiach merytorycznych dotyczących realizacji zadania pod nr telefonu: 41-36-76-689, w tych samych godzinach.