Zarządzenie nr 83/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert z zakresu Profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2021r.

Oferty należy składać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 osobiście lub  za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma w terminie składania ofert, o którym mowa w § 5 ust. 1  Załącznika Nr 1 do zarządzenia. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.