• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 ROKU – OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 ROKU – OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu:
I. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020.295 ze zm.) oraz
II. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 15 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Uchwała nr 3267.21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie konkursowe

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

Oświadczenie o braku współfinansowania zadania ze środków budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Wzór umowy, załącznik nr 5

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego

Instrukcja wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego