• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, liczonych od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Uchwała Nr 5661/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii

Zał Nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Zał Nr 1A – Instrukcja wypełniania oferty

Zał Nr 2 – Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Zał Nr 3 – Oświadczenie o braku współfinansowania

Zał Nr 4 – Oświadczenie VAT

Zał Nr 5 – Klauzula informacyjna

Zał Nr 6 – Wzór umowy

Zał Nr 7 – Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zał Nr 8 – Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Zał Nr 9 – Zestawienie dokumentów księgowych