• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Otwarty konkurs ofert: Uloterapia dla zdrowia- domki inhalacyjne

Otwarty konkurs ofert: Uloterapia dla zdrowia- domki inhalacyjne

Uloterapia dla zdrowia- domki inhalacyjne

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 18 ) – ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Szczegóły pod adresem: www.bip.kielce.eu

Nabór ofert od: 2021-07-23 13:00:00 do: 2021-08-14 15:00:00

Realizacja zadania od: 2021-09-01 do: 2021-10-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-08-18 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 6.

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

Środków ogółem: 30 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone w formie powierzenia – brak limitów finansowych.

Opis konkursu:

Zakupy:

 • dwóch domków do uloterapii, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych;
 • ośmiu rodzin pszczelich;
 • środków dezynfekujących m.in. maty na leżanki , ręczników papierowych;
 • środków do impregnacji domków;

Koszty obsługi zadania

Cel zadania:

 • Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez wdychanie powietrza z uli pszczelich;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony bioróżnorodności;
 • popularyzacja pszczelarstwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • edukowanie w zakresie miejsca i roli pszczół w ekosystemie oraz korzyści wynikających z obecności pszczół w środowisku przyrodniczym, w tym również aspektów leczniczych;
 • zapoznanie mieszkańców z życiem i zwyczajami pszczół.

Warunki zadania:

Spotkania (seanse) przygotowane i obsługiwane przez doświadczonych pszczelarzy

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

 1. liczba seansów inhalacyjnych min 500 (ok. 30 min. jeden seans)
 2. liczba uczestników min 700 osób.

Sposób monitorowania rezultatów:  listy uczestników warsztatów, dokumentacja zdjęciowa.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2020 – 0 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ogólnych założeń konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-405 w godzinach od 8.00-15.00, natomiast w kwestiach merytorycznych dotyczących realizacji zadania pod nr telefonu: 41-36-76-689, w tych samych godzinach.

Złóż ofertę na to zadanie: