• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Owarty Konkurs ofert: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Owarty Konkurs ofert: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
WSPIERANIE RODZINY – pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 1a ) – wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Szczegóły pod adresem: http://www.bip.kielce.eu/

Nabór ofert od: 2021-07-20 00:00:00 do: 2021-08-10 15:30:00

Realizacja zadania od: 2021-09-01 do: 2022-05-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2021-08-11 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Oferty za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej https://ngo.kielce.eu/ należy przesłać do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.

Oferty papierowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składajacego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie:,, Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny – Zadanie.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. ”

Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważnosci muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką(mi) imienną (-ymi).

Termin składania ofert w wersji papierowej upływa o godz. 15.30 pierwszego dnia roboczego, następujacego po dniu składania ofert w wersji elektronicznej, przy czym decyduje data wpływu do sekretariatu MOPR.

Środków ogółem: 73 629.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wkład własny może mieć formę:

    • wkładu własnego finansowego rozumianego jako środki własne Oferenta lub pozyskane z innych źródeł,
    • wkładu osobowego – nieodpłatne dobrowolne prace, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków organizacji, odpowiednio udokumentowane z zachowaniem następujących warunków:
    • wkładu rzeczowego.

Oferty, które nie będą posiadały minimum  5 % wkładu własnego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Całkowity wkład: 5%

Opis konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (t,j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność statutową z zakresu wspierania rodziny, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na prowadzeniu placówki wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, w okresie od 1 września 2021 r.
do dnia 31 maja 2022 r.

Zakres rzeczowy zadania musi uwzględniać  zabezpieczenie w placówce 30 miejsc dla dzieci i młodzieży.

Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież pochodzące z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych wykluczeniem społecznym, często z rodzin dotkniętych ubóstwem, wielodzietnością, problemem alkoholowym, przestępczością, niepełnosprawnością, samotnym rodzicielstwem, problemami wychowawczymi, długotrwałymi problemami w nauce, również dzieci niepełnosprawne (intelektualnie, fizycznie, z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
w tym z autyzmem) pragnące rozwijać swoje zainteresowania i potrzebujące wsparcia w nauce i społecznym funkcjonowaniu oraz rozwoju fizycznym.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia nr 243/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2021 r.

Cel zadania:

Cel główny: Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Cele szczegółowe:

Obligatoryjnym celem realizacji zadania w stosunku do dzieci uczęszczających do placówki jest, w szczególności:

a) opieka i wychowanie,

b) pomoc w nauce,

c) organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań,

Fakultatywnym celem realizacji zadania w stosunku do dzieci uczęszczających do placówki jest, w szczególności:

a) organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki,

b) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego w kontakcie ze zwierzętami,

 

Rezultaty zadania:

1. Zapewnienie wsparcia rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem przez placówkę, minimum 4 godziny dziennie w dni powszednie.

 

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówki opieki i wychowania poprzez organizację zajęć mających na celu:

a) pomoc w nauce,

b) zagospodarowanie czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe,

c) rozwój zainteresowań.

 

3. Zapewnienie w placówce zatrudnienia, gwarantującego opiekę jednego wychowawcy dla nie więcej niż 15 dzieci.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

2020 r. – 1 919 800 zł (dla 880 dzieci i młodzieży)

2021 r. – 1 969 353 zł (dla 885 dzieci i młodzieży)

Dokumentacja konkursowa:

Dodatkowe załączniki:

Kontakt:

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają: Pracownicy Działu ds. Dialogu Obywatelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach, ul. Bukowa 14, tel. 41 315 11 76
.

Złóż ofertę na to zadanie: