• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Akademia sportów ekstremalnych „Skatepark”

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Akademia sportów ekstremalnych „Skatepark”

Numer konkursu / naboru: EKS-III.524.3.2022

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 17 ) – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Szczegóły pod adresem: https://bipum.kielce.eu/

Nabór ofert od: 2022-05-20 09:19:24 do: 2022-06-10 15:00:00

Realizacja zadania od: 2022-06-28 do: 2022-11-01

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-06-15 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 26-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 603

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresem podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wskazany adres.

Środków ogółem: 29 900.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone w formie powierzenia – brak limitów finansowych.

Opis konkursu:

Proponowane miejsce realizacji zadania: skatepark na terenie miasta Kielce

Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania odbędzie się poprzez:
1) przeprowadzenie czterech (4) warsztatów dla każdej sekcji oddzielnie (hulajnoga wyczynowa,
deskorolka, bmx, rolki), w tym:
• warsztaty teoretyczne – bezpieczeństwo, budowa sprzętu, zasady poruszania się po skateparkach i ulicach,
• warsztaty praktyczne- zajęcia praktyczne wraz z pokazami i ćwiczeniami.
2) możliwość zaproszenia znanych sportowców celem zainspirowania młodzieży do uprawiania
sportów skateparkowych,
3) zapewnienie punktu serwisowego – celem sprawdzenia przed rozpoczęciem warsztatów sprawności
sprzętu i dokonania drobnych napraw, zapewnienie sprzętu do uprawiania ww. sportów,
4) zapewnienie każdemu uczestnikowi warsztatów pakietu startowego,
5) organizację spotkania integracyjnego po zakończonym szkoleniu celem wymiany doświadczeń

Warunki obowiązkowe:
1) oferent powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do wykonania zadania,
2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi przepisami i standardami,
4) realizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w ramach
organizowanych wydarzeń.


Warunek dodatkowy: ubezpieczenie uczestników zajęć warsztatowych.

Cel zadania:

1) promocja sportów skateparkowych, takich jak: hulajnoga wyczynowa, deskorolka, bmx, rolki,
2) zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności w ww. sportach,
3) zwiększenie świadomości dot. bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów skateparkowych,
4) stworzenie dodatkowej oferty sportowo-rekreacyjnej miasta Kielce dla dzieci i młodzieży

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty zadania (obowiązkowe do wskazania w pkt III.6 oferty:
– ilość osób uczestniczących w organizowanych warsztatach. 

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 0 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

Zarządzenie Nr 218_2022 z dnia 19.05.2022.pdf

link do konkursu na stronie Platformy Współpracy:

https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400042734-28c29340125e3e48d35c77c12d335073

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ogólnych założeń konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-620 w godzinach od 8.00-15.00, natomiast w kwestiach merytorycznych dotyczących realizacji zadania pod nr telefonu: 41-36-76-677, w tych samych godzinach.