• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Platforma Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – nabór w konkursie na realizację zadania z BO

Platforma Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – nabór w konkursie na realizację zadania z BO

Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce – placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej.

Numer konkursu / naboru: MOPR/422/1/2022

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
WSPIERANIE RODZINY – pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 1a ) – wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Szczegóły pod adresem: https://bipum.kielce.eu

Nabór ofert od: 2022-07-23 00:00:00 do: 2022-08-15 23:55:00

Realizacja zadania od: 2022-09-01 do: 2023-08-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-08-16 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2.

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się na Platformie Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi, zwanej dalej Platformą, na stronie internetowej pod adresem https://ngo.kielce.eu/i tworzą Konto Wnioskodawcy.
 2. Instrukcje założenia Konta oraz składania ofert na Platformie dostępne są na w/w stronie internetowej.
 3. Założone Konto Wnioskodawcy służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem Platformy.
 4. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Oferty za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej https://ngo.kielce.eu/ należy przesłać do dnia 15 sierpnia 2022 r. do godz. 23.55.
 6. Oferty papierowe należy składać za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomochy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem nazwy i adresem pomiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Zadanie: …………………………………………… ” (nazwa zadania).
 7. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisem uprawnionej (-ych) osoby (-ób).
 8. Termin składania ofert w wersji papierowej upływa o godz. 15.30 pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu składania ofert w wersji elektronicznej, przy czym decyduje data wpływu do sekretariatu MOPR.

Środków ogółem: 98 172.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

 1. Minimalny wkład własny Oferenta wynosi 5% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 2. Wkład własny może mieć formę:
 • wkładu własnego finansowego rozumianego jako środki własne Oferenta lub pozyskane z innych źródeł,
 • wkładu osobowego – stanowiącego nieodpłatne dobrowolne prace, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków organizacji,
 • wkładu rzeczowego.

Oferty, które nie będą posiadały minimum 5% wkładu własnego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Całkowity wkład: 5%

Opis konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1327) prowadzace działalność statutową z zakresu wspierania rodziny, obejmującą zadanie będące przedmiotem zlecenia.

Realizacja zleconego zadania polegać będzie na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania musi uwzgledníać  zabezpieczenie 30 miejsc dla dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Obligatoryjnym zadaniem placówki wsparcia dziennego powinno być zapewnienie dzieciom i młodzieży, w szczególności:

 • opieki i wychowania
 • pomocy w nauce,
 • organizacji czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań.

Fakultatywnym zadaniem placówki, może być, w szczególności:

 • organizacja wyjazdowych form wypoczynku,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego w kontakcie ze zwierzętami.

Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież pochodzące z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych wykluczeniem społecznym, często z rodzin dotkniętych ubóstwem, wielodzietnością, problemem alkoholowym, przestępczością, niepełnosprawnością, samotnym rodzicielstwem, problemami wychowawczymi, długotrwałymi problemami w nauce, również dzieci niepełnosprawne (intelektualnie, fizycznie, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem) pragnące rozwijać swoje zainteresowania i potrzebujące wsparcia w nauce i spolecznym funkcjonowaniu oraz rozwoju fizycznym.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz realizacji zadania określa załącznik do Zarządzenia nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r.

Cel zadania:

Cel główny:

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Rezultaty zadania:

1. Zapewnienie przez placówkę wsparcia dziennego opieki i wychowania dla nie mniej niż 30 dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie miasta Kielce.

2. Zapewnienie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego minimum 4 godziny dziennie w dni powszednie.

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówki organizacji zajęć mających na celu:

a) pomoc w nauce (minimum 5 godzin tygodniowo),

b) zagospodarowanie czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe (minimum 5 godzin tygodniowo).

c) rozwój zainteresowań (minimum 5 godzin tygodniowo).

3. Zapewnienie w placówce zatrudnienia, gwarantującego opiekę jednego wychowawcy dla nie więcej niż 15 dzieci.

Podmiot może wskazać dodatkowe, możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną przy realizacji zadania publicznego.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

2021 r. – 2 002 077 zł (dla 885 dzieci i młodzieży)

2022 r. – 1 952 991 zł (dla 885 dzieci i młodzieży)

Dokumentacja konkursowa:

22-07-21_zarzadzenie-nr-38-2022.pdf

Kontakt:

Dodatkowych informacji na temat warunków konkursu, sposobu składania ofert oraz możliwości uzyskania dotacji udzielają: Pracownicy Działu ds. Dialogu Obywatelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Bukowa 14,tel. 41 315 11 76, codziennie w dni powszednie, w godz. 8.00 -15.00