• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Org.wydarzeń z zakresu muzyki, sztuk plast., malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów, teatru i literatury, tańca, związanych z upowszechnianiem historii miasta i regionu.

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Org.wydarzeń z zakresu muzyki,  sztuk plast., malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i  multimediów, teatru i literatury, tańca, związanych z upowszechnianiem  historii miasta i regionu.

Numer konkursu / naboru: EKS-V.524.2.2022

Org.wydarzeń z zakresu muzyki, sztuk plast., malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów, teatru i literatury, tańca, związanych z upowszechnianiem historii miasta i regionu.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 16 ) – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nabór ofert od: 2022-05-19 13:00:00 do: 2022-06-09 15:30:00

Realizacja zadania od: 2022-06-24 do: 2022-12-20

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-06-13 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 – sekretariat Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Sekretariatu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania.

link do konkursu na stronie Platformy-> https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400042667-8b96f0ee30f4be02e7becb90230aab89?fbclid=IwAR2z3kc4JbXWIa5re3BG6jOKNorUWBEFyX3w1-53fHTdrR5Qe3LzZuvikKg

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Środków ogółem: 20 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wymagany wkład osobowy lub finansowy na realizację zadania  – minimum 10% kosztu całego zadania.

Koszty administracyjne, obsługa finansowo-księgowa, której koszty są finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% zakładanej i ostatecznie otrzymanej dotacji.

Koszty materiałów promocyjnych (plakaty, banery, ulotki, płatne ogłoszenia itp.) z informacją o współfinansowaniu zadania przez Miasto Kielce, których koszty są finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% zakładanej i ostatecznie otrzymanej dotacji.

Całkowity wkład: 10%

Opis konkursu:

Zadanie skierowane jest do dzieci, młodzieży, dorosłych z terenu Miasta Kielce, ma na celu stworzenie dodatkowej oferty kulturalnej miasta dla poszczególnych grup mieszkańców oraz aktywizację uczestników dzięki możliwości uczestniczenia w wydarzeniach.

Cel zadania:

– dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców,
– zapewnienie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,
– poszerzenie oferty zajęć kulturalnych dla mieszkańców miasta,
– umożliwienie skorzystania z oferty kulturalnej w zakresie muzyki, sztuk plastycznych, malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii, multimediów
– zwiększenie kompetencji kulturowych odbiorców

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

– stworzenie min. 3 wydarzeń (w ramach każdego z zadań) w ramach dodatkowej oferty kulturalnej miasta dla poszczególnych grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, dorosłych,
– aktywizacja uczestników wydarzeń (min. 20 osób dla każdego wydarzenia) dzięki możliwości uczestniczenia w wydarzeniach w zakresie muzyki, sztuk plastycznych, malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii, multimediów, teatru i literatury, tańca.

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: listy uczestników/ oświadczenia w sprawozdaniu/ dokumentacja zdjęciowa.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 215000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 307000 zł.

Dokumentacja konkursowa:217.pdf

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 41 36 76 612 lub 41 36 76 608.