• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 32 ) – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Nabór ofert od: 2022-05-20 11:04:00 do: 2021-06-10 15:30:00

Realizacja zadania od: 2022-06-25 do: 2022-08-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-06-14 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 603

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

– Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie10.06.2022r, do godziny 15.30.

– Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 (sekretariat) – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania do 14 czerwca 2022r do godz 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 potwierdzona pieczęcią wpływu.

WAŻNE:

1. Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy współpracy miasta Kielce o z organizacjami pozarządowymi oraz wersji papierowej wygenerowanej przez system informatyczny.

2. Wymagane załączniki (program profilaktyczny, recenzja, uprawnienia) należy złożyć w wersji papierowej wraz z ofertą.

Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Środków ogółem: 267 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wymagany wkład osobowy lub finansowy na realizację zadania (w tym: wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)- minimum 10% kosztu całego zadania.

Całkowity wkład: 10%

Opis konkursu:

„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień:

– formy wyjazdowe (dla minimum 20 osób, na minimum 7 dni)

lub

 – formy stacjonarne – półkolonie (dla minimum 20 osób na minimum 5 dni z wyłączeniem sobót i niedziel)”.

Do wyboru jedna z w/w form

Załącznikiem obowiązkowym  jest Program profilaktyczny, który powinien zawierać:

– nazwę programu, autora i recenzenta (wraz z opisem uprawnień),

– odbiorców,

– cele,

– strukturę (ilość spotkań i ich tematykę),

– metody ewaluacji

 • Do programu profilaktycznego należy załączyć uprawnienia osoby prowadzącej zajęcia profilaktyczne (zaświadczenie z ukończonego szkolenia)
 • W przypadku znanych i rozpowszechnionych programów profilaktycznych recenzja nie jest wymagana.

Cel zadania:

 • celem zadania będzie promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień (m.in. od alkoholu, papierosów, internetu, komputera itp.),
 • poszerzenie wiedzy na temat szkód związanych z używaniem alkoholu oraz innych uzależnień behawioralnych,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnych form spędzania czasu wolnego m.in.: zajęć sportowych, turystycznych i krajoznawczych, poznawanie historii i kultury danego regionu, zajęć kulturalnych, rozrywkowych itp.,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Rezultaty zadania:

 • ilość dzieci/młodzieży biorących udział w realizacji programu profilaktycznego: min. 20,
 • ilość programów profilaktycznych opracowanych i zrealizowanych- min. 1,
 • ilość zajęć profilaktycznych zrealizowanych w ramach zadania- min. 3 godz. na 1 tydzień/turnus.

Sposób monitorowania:

 • lista osób, zdjęcia, artykuły prasowe itp.,
 • zestawienie dokumentów księgowych,
 • ankieta ewaluacyjna programu profilaktycznego.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 186.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

Zarządzenie 215.2022.pdf

link do konkursu na stronie Platformy Współpracy:

https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400003247-b591be531940540afc34e891d0df0b3e

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-615 , w godz. 800 -1500.