• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Konserwacja zabytkowych nagrobków (wpisanych do rejestru zabytków) na cmentarzach kieleckich

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Konserwacja zabytkowych nagrobków (wpisanych do rejestru zabytków) na cmentarzach kieleckich

Numer konkursu / naboru: EKS-II.524.3.2022

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 16 ) – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nabór ofert od: 2022-05-24 15:00:00 do: 2022-06-15 15:00:00

Realizacja zadania od: 2022-07-01 do: 2022-12-20

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-06-21 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1, pok. 130 – sekretariat Wydziału Urbanistyki i Architektury

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Sekretariatu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1, pok. 130 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania.

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Środków ogółem: 51 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wymagany wkład osobowy lub finansowy na realizację zadania  – minimum 10% kosztu całego zadania.

Całkowity wkład: 10%

Opis konkursu:

Zadanie z zakresu ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa narodowego. Renowacja zabytkowych nagrobków  wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego znajdujących się na cmentarzach kieleckich.

Cel zadania:

– zachowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie sztuki funeralnej poprzez odnowienie i konserwację zabytkowych nagrobków (wpisanych do rejestru zabytków) na cmentarzach kieleckich

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty:

– odnowienie i konserwacja min. 10 zabytkowych nagrobków i minimum 10 klap nagrobnych (wpisanych do rejestru zabytków) na cmentarzach kieleckich.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 51 000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

20220524135418835.pdf

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w godz. 8.30 – 15.30 pod numerem telefonu 41 36 76 361.

link do konkursu na stronie Platformy Współpracy —> https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400042975-935a4695df2af0cef67c61c3db77f7e7