• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Członkami Rady mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. Wypełnione i podpisane zgłoszenie (w załączeniu) wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej,   Biuro ds. Partycypacji Społecznej, ul. Strycharska 6 drogą elektroniczną (skan zgłoszenia wraz z załącznikami) na adres: monika.dziublewska@um.kielce.pl  lub drogą pocztową na wskazany wyżej adres, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 12  czerwca 2020 r.

Wybór członków spośród zgłoszonych kandydatur odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.

Więcej informacji