• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Rezydenci Centrum

Zostać rezydentem Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach!
Złóż wniosek o rejestrację adresu rejestrowego lub korespondencyjnego Twojej organizacji.

Szukasz biura na stałe? Skontaktuj się z nami! 

Te organizacje są już z nami:

Celem fundacji jest:

  • Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji
  • Propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii
  • Wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin in, spin-off
  • Kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii – nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
  • Wspieranie wzajemej współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przemysłem
  • Pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej
  • Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 
  • Wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.
 

Prezes Zarządu: Ewa Kardasz

Adres rejestrowy:
Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. +48 518 785 622 +48 22 897 66 97

kontakt@fundacjabirn.pl
www.fundacjabirn.pl 
www.facebook.com/fundacjabirn/

KRS 0000670237
NIP 8943100630
REGION 366866598

Zawartość przełącznika


Celem fundacji jest działalność z zakresu organizowania społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie: – ochrony i promocji zdrowia, – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, – rozwijania i promowania sztuk walk, turystyki i rekreacji, – rozwijania i promowania sportów ekstremalnych, – rozwijania i promowania tańca i muzyki, – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, – ochrony środowiska, – działalności kulturalnej i rozrywkowej, – pomocy społecznej, – wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, – diagnozowania społeczności lokalnych oraz prowadzenie działań z tym związanych, w tym ewaluacji, – wspierania i działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej, – kształtowania osobowości młodych ludzi, – prowadzenia działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, – działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, – upowszechniania kultury, sztuki i dóbr tradycji, – rozwijania twórczości i kreatywności w szczególności dzieci i młodzieży, – prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności na rzecz seniorów, w tym uniwersytetów trzeciego wieku, – wspieranie działalności reintegracyjnej, – wspomagania organizowania społeczności lokalnej, w tym animowanie, – wspierania ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, – podwyższania kompetencji społecznych i psychospołecznych w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, – prowadzenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (csr).

Prezes Zarządu: Monika Krzysztofek

Adres rejestrowy:
Zagórska 312
25-362 Kielce

KRS 0000820385
NIP 6572949688
REGON 385144150

Adres:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

KRS 0000868363
NIP 6572955884
REGON 387445707

Kontakt:
tel. 601 090 096

biuro@kfop.kielce.pl
www.ngo.kielce.pl/kfop
www.facebook.com/kfop.ck

Prezes Zarządu: Kacper Malus

Adres rejestrowy:
ul. Świerkowa 27D, 25-208 Kielce

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel.

kontakt@apigaming.org
www.apigaming.org
www.facebook.com/StowarzyszenieAPIgaming/

KRS 0000817989
NIP 6572949412
REGION 385062764

Stowarzyszenie Homo Politicus to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej. Stowarzyszenie powstało w 2013. Jego założycielami są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus.

Nasze wartości: W działaniach kierujemy się ideą społeczeństwa obywatelskiego, ideą partycypacji społecznej, ideą różnorodności, samorządności oraz pluralizmu.

Prezes Zarządu: Michał Piasecki

Adres rejestrowy:
ul. Świerkowa 27D
25-208 Kielce

Adres korespondencyjny:
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 601 090 096, 786 128 140

shp.kielce@gmail.com
www.homopoliticus.org.pl
www.facebook.com/shp.kielce

KRS 0000490478
NIP 6572912828
REGON 260740913

Jesteśmy klubem sportowym, zrzeszającym osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Cechuje nas chęć bycia aktywnymi poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych takich jak bowling, nordic walking, szachy, warcaby, jako formy rehabilitacji i integracji

Prezes Zarządu: Piotr Zawrzykraj

Adres rejestrowy:
Plac Wolności 7/4
26-220 Stąporków

Adres korespondencyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 600 646 591

iks.debiut@gmail.com
www.facebook.com/DebiutStaporkow

KRS 0000794498
NIP 6581989753
REGON 383872364

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje działa od 2011 roku. Celem SKI jest dbanie o najwyższą jakość przestrzeni miejskiej, dobre rozwiązania komunikacyjne i zrównoważony rozwój, promocja architektury.

Prezes Zarządu: Jerzy Stradomski

Adres rejestrowy:
ul. Massalskiego 22/29
25-636 Kielce

Kontakt:
tel. 500 605 600

kontakt@inwestycje.kielce.pl
www.inwestycje.kielce.pl/kontakt
facebook.com/kieleckieinwestycje

KRS 0000384722
NIP 9591942921
REGON 260514275

Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

Oprócz działalności przyrodniczej prowadzimy również działania mające na celu aktywizację społeczną, rozwój osobisty, a także psychoedukację.

Prezes Zarządu: Łukasz Misiuna

Adres rejestrowy:
Os. Na Stoku 9/15
25-437 Kielce

Kontakt:
tel. 883 908 750

biuro@mostedu.pl
www.mostedu.pl
www.facebook.com/mostedu.org

KRS 0000334359
NIP 9591875952
REGON 260331095

Zawartość przełącznika

Grupa skupia się na dwóch celach: grupie wsparcia i spotkaniach integracyjnych. Organizowane są spotkania w celu wspólnych dyskusji, wsparcia, samopomocy i wzajemnej edukacji. Ponadto członkowie grupy udostępnili w Centrum Wolontariatu egzemplarze własne Repliki oraz raportów wydawanych przez KPH , aby wszyscy chętni mogli zapoznać się z merytorycznymi materiałami na temat działalności społeczności LGBT+.

Prezes Zarządu: Artur Stawecki

Adres rejestrowy:
Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, Polska

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel.

prowincjarownosci@gmail.com
www.prowincjarownosci.pl
www.facebook.com/prowincjarownosci

KRS 0000806094
NIP 9592027539
REGON 384488573

Zawartość przełącznika
Rozmiar tekstu
Kontrast