• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Rezydenci Centrum

Zostać rezydentem Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach!
Złóż wniosek o rejestrację adresu rejestrowego lub korespondencyjnego Twojej organizacji.

Szukasz biura na stałe? Skontaktuj się z nami! 

Te organizacje są już z nami:

Celem fundacji jest:

  • Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w obszarach dotyczących badań rozwoju i innowacji
  • Propagowanie i podwyższanie w społeczeństwie świadomości wykorzystania nowoczesnych technologii
  • Wspieranie przedsięwzięć biznesowych, w szczególności powstawania i rozwoju małych firm spin in, spin-off
  • Kształcenie ustawiczne oraz edukacja społeczeństwa w obszarach biznesowych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii – nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
  • Wspieranie wzajemej współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przemysłem
  • Pomoc w rozwoju międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie biznesowej i naukowej
  • Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 
  • Wspieranie badań naukowych, w szczególności o charakterze aplikacyjnym.
 

Prezes Zarządu: Ewa Kardasz

Adres rejestrowy:
Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Polska

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. +48 518 785 622 +48 22 897 66 97

kontakt@fundacjabirn.pl
www.fundacjabirn.pl 
www.facebook.com/fundacjabirn/

KRS 0000670237
NIP 8943100630
REGION 366866598

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika


Celem fundacji jest działalność z zakresu organizowania społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie: – ochrony i promocji zdrowia, – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, – rozwijania i promowania sztuk walk, turystyki i rekreacji, – rozwijania i promowania sportów ekstremalnych, – rozwijania i promowania tańca i muzyki, – działania na rzecz osób niepełnosprawnych, – ochrony środowiska, – działalności kulturalnej i rozrywkowej, – pomocy społecznej, – wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, – diagnozowania społeczności lokalnych oraz prowadzenie działań z tym związanych, w tym ewaluacji, – wspierania i działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej, – kształtowania osobowości młodych ludzi, – prowadzenia działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, – działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, – upowszechniania kultury, sztuki i dóbr tradycji, – rozwijania twórczości i kreatywności w szczególności dzieci i młodzieży, – prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności na rzecz seniorów, w tym uniwersytetów trzeciego wieku, – wspieranie działalności reintegracyjnej, – wspomagania organizowania społeczności lokalnej, w tym animowanie, – wspierania ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, – podwyższania kompetencji społecznych i psychospołecznych w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, – prowadzenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (csr).

Prezes Zarządu: Monika Krzysztofek

Adres rejestrowy:
Zagórska 312
25-362 Kielce

KRS 0000820385
NIP 6572949688
REGON 385144150

Adres:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

KRS 0000868363
NIP 6572955884
REGON 387445707

Kontakt:
tel. 601 090 096

biuro@kfop.kielce.pl
www.ngo.kielce.pl/kfop
www.facebook.com/kfop.ck

Prezes Zarządu: Kacper Malus

Adres rejestrowy:
ul. Świerkowa 27D, 25-208 Kielce

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel.

kontakt@apigaming.org
www.apigaming.org
www.facebook.com/StowarzyszenieAPIgaming/

KRS 0000817989
NIP 6572949412
REGION 385062764

Jesteśmy klubem sportowym, zrzeszającym osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Cechuje nas chęć bycia aktywnymi poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych takich jak bowling, nordic walking, szachy, warcaby, jako formy rehabilitacji i integracji

Prezes Zarządu: Piotr Zawrzykraj

Adres rejestrowy:
Plac Wolności 7/4
26-220 Stąporków

Adres korespondencyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 600 646 591

iks.debiut@gmail.com
www.facebook.com/DebiutStaporkow

KRS 0000794498
NIP 6581989753
REGON 383872364

Stowarzyszenie Instytut Miejskich Inicjatyw to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej. Stowarzyszenie powstało w 2013. Jego założycielami są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus.

Nasze wartości: W działaniach kierujemy się ideą społeczeństwa obywatelskiego, ideą partycypacji społecznej, ideą różnorodności, samorządności oraz pluralizmu.

Prezes Zarządu: Michał Piasecki

Adres rejestrowy:
Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel. 601 090 096, 786 128 140

shp.kielce@gmail.com
www.homopoliticus.org.pl
www.facebook.com/imikielce

KRS 0000490478
NIP 6572912828
REGON 260740913

Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje działa od 2011 roku. Celem SKI jest dbanie o najwyższą jakość przestrzeni miejskiej, dobre rozwiązania komunikacyjne i zrównoważony rozwój, promocja architektury.

Prezes Zarządu: Jerzy Stradomski

Adres rejestrowy:
ul. Massalskiego 22/29
25-636 Kielce

Kontakt:
tel. 500 605 600

kontakt@inwestycje.kielce.pl
www.inwestycje.kielce.pl/kontakt
facebook.com/kieleckieinwestycje

KRS 0000384722
NIP 9591942921
REGON 260514275

Stowarzyszenie M.O.S.T. skupia przyrodników z regionu świętokrzyskiego oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz poznania, ochrony i promocji walorów przyrodniczych naszego województwa.

Stowarzyszenie realizuje projekty badań i ochrony przyrody oraz zajmuje się edukacją przyrodniczą. Gromadzimy dane o zwierzętach, roślinach i siedliskach. Zgromadzone informacje staramy się wykorzystywać w praktycznych działaniach. Opracowujemy plany ochrony dla obszarów chronionych, przygotowujemy wnioski o powołanie nowych obszarów chronionych, realizujemy projekty czynnej ochrony przyrody. Interweniujemy w sytuacjach kiedy proces inwestycyjny w cennych przyrodniczo miejscach koliduje z interesem przyrody i prawem ochrony przyrody. Organizujemy sympozja, konferencje, obozy naukowe, szkolenia oraz cykliczne akcje badawcze.

Realizujemy programy edukacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Staramy się przywrócić przyrodę ludziom zachęcając ich do bezpośredniego i otwartego kontaktu z nią.

Oprócz działalności przyrodniczej prowadzimy również działania mające na celu aktywizację społeczną, rozwój osobisty, a także psychoedukację.

Prezes Zarządu: Łukasz Misiuna

Adres rejestrowy:
Os. Na Stoku 9/15
25-437 Kielce

Kontakt:
tel. 883 908 750

biuro@mostedu.pl
www.mostedu.pl
www.facebook.com/mostedu.org

KRS 0000334359
NIP 9591875952
REGON 260331095

Zawartość przełącznika

Grupa skupia się na dwóch celach: grupie wsparcia i spotkaniach integracyjnych. Organizowane są spotkania w celu wspólnych dyskusji, wsparcia, samopomocy i wzajemnej edukacji. Ponadto członkowie grupy udostępnili w Centrum Wolontariatu egzemplarze własne Repliki oraz raportów wydawanych przez KPH , aby wszyscy chętni mogli zapoznać się z merytorycznymi materiałami na temat działalności społeczności LGBT+.

Prezes Zarządu: Artur Stawecki

Adres rejestrowy:
Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, Polska

Adres korespondecyjny:
Centrum Organizacji Pozarządowych – Kielce
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Kontakt:
tel.

prowincjarownosci@gmail.com
www.prowincjarownosci.pl
www.facebook.com/prowincjarownosci

KRS 0000806094
NIP 9592027539
REGON 384488573

Zawartość przełącznika

Zawartość przełącznika

 

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika