• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

TWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

TWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, liczonych od dnia następnego po dniu ukazania się ostatniego ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Instrukcja wypełniania oferty.

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o braku współfinansowania

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Oświadczenie VAT

Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór umowy

Zestawienie dokumentów księgowych