• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy”

Początek 2020-10-15 08:00
Koniec 2020-10-15 15:00
Miejsce ul. Kozia 3
Opis

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały NR LX/1334/2018 RADY MIASTA KIELCE z dnia 13 września 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE- ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 30 września do 30 października 2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz za pośrednictwem Geoportalu KIELCE (www.gis.kielce.eu) lub strony IDEA Kielce (www.idea.kielce.eu). Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bip.kielce.eu.

Bezpośredni kontakt i obsługa osób, chcących zapoznać się z ustaleniami wyżej wymienionego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce, ul. Kozia 3, w godz. 8:00 – 15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) mailowo pod adresem: bpp@um.kielce.pl lub telefonicznie pod numerami: 413676361, 413442804.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 17:00 na Hali Sportowej MOSiR przy ul. Krakowskiej 72, 25-701 Kielce.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski prognozy należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

a)    w formie papierowej- na adres Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,

b)    w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/konsultacje/) oraz poczty elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,

c)     ustnie do protokołu,

Z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.