• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD…(…)”

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD…(…)”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 09.09.2020 r. – 09.10.2020 r. ul. Kozia 3, pokój nr 208 w godz. od 8:00 do 15:00 oraz za pośrednictwem Geoportalu miejskiego systemu informacji przestrzennej pod adresem www.gis.kielce.eu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.09.2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

 

  • w formie pisemnej – na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: prezydent@um.kielce.pl.

 


Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 26.10.2020 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Kielce.