• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH  W 2021 ROKU

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku z zakresu:

  1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711)
    oraz
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

Ostateczny termin składania ofert upływa w terminie 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

UCHWAŁA Nr R 371521

Ogłoszenie Zarządu

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Instrukcja wypełniania oferty

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym 

Oświadczenie o braku współfinansowania

Przykładowy sposób opisywania dokumentów księgowych

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Zestawienie dokumentów księgowych