• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Warsztat dla mieszkańców Kielc

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Warsztat dla mieszkańców Kielc

Kancelaria Prezydenta UM Kielce, w związku z podpisaną umową w dniu 9 września 2022 r.  pomiędzy Gminą Kielce reprezentowaną przez Bogdana Wentę – Prezydenta Miasta Kielcea firmą VIA VISTULA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dot. opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją, organizuje spotkanie warsztatowe z mieszkańcami, które jest zaplanowanei ustalone telefonicznie z Wydziałem Administracyjnym na dzień 18.01.2023 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce na ul. Strycharska 6 w Kielcach w sali nr 30, godzina 16:00. 

Głównym celem SUMP KOF jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców Kielc i przyległych obszarów oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko. Dokument obejmować będzie zarówno miasto Kielce, jak również obszar Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Zostanie on sporządzony zgodnie z podejściem systemowym tj. traktującym gminy wchodzące w skład ww. obszaru jako zestaw powiązanych ze sobą elementów funkcjonujących jako całość.

Na spotkaniu, które odbędzie się w formacie warsztatów, każdy z uczestników będzie mógł wyrazić zdanie na temat przyszłości transportu w okolicy. Udział mieszkańców w procesie planowania jest niezbędny do uzyskania rozwiązań odpowiadających na problemy wszystkich grup zamieszkujących obszar. 

Więcej informacji o SUMP na stronie: https://sump-kof.databout.pl/