• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 780 722 670

Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych-Platforma współpracy Miasta Kielce z organizacji pozarządowymi

Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych-Platforma współpracy Miasta Kielce z organizacji pozarządowymi

Numer konkursu / naboru: EKS-V.524.2.3.2022

Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 32 ) – przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Szczegóły pod adresem: https://ngo.kielce.eu/

Nabór ofert od: 2022-08-26 08:51:00 do: 2021-09-16 23:55:00

Realizacja zadania od: 2022-09-26 do: 2022-11-15

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-09-20 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 603

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

– Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie16.09.2022r.

– Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 (sekretariat) – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania do 20.09.2022r do godz 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 potwierdzona pieczęcią wpływu.

WAŻNE:

1. Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy współpracy miasta Kielce o z organizacjami pozarządowymi oraz wersji papierowej wygenerowanej przez system informatyczny.

2. Wymagane załączniki (scenariusz zajęć profilaktycznych, recenzja, uprawnienia) należy złożyć w wersji papierowej wraz z ofertą.

Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Środków ogółem: 125 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Wymagany wkład osobowy lub finansowy na realizację zadania (w tym: wkład własny i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)- minimum 10% kosztu całego zadania.

Całkowity wkład: 10%

Opis konkursu:

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Kielc.

„Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych”.

Załącznikiem obowiązkowym jest scenariusz zajęć profilaktycznych (zaopiniowany przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji lub inną jednostkę posiadającą do tego stosowne uprawnienia), który powinien zawierać:

– odbiorców (ile osób w jakim wieku)

– cele,

– strukturę (ilość spotkań i ich tematykę),

– metody ewaluacji

Do scenariusza zajęć należy załączyć kwalifikacje osoby prowadzącej te zajęcia.

Cel zadania:

 • promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich uzależnień,
 • poszerzenie wiedzy na temat szkód związanych z uzależnieniami behawioralnymi,
 • promowanie bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu,
 • działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat uzależnień behawioralnych w kontekście ich wpływu na fizjologiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • zdobycie informacji na temat dostępnych form pomocy na terenie Kielc dla osób z uzależnieniami behawioralnymi
 • nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi – trening z zakresu komunikacji i asertywności,
 • upowszechnianie wiedzy na temat właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • przekazanie ulotek informacyjnych/materiałów dotyczących danego rodzaju uzależnienia.

Warunki:

 • załącznikiem obowiązkowym jest scenariusz zajęć profilaktycznych.
 • spotkania będą prowadzone według w/w scenariusza zajęć profilaktycznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonania tego zadania,
 • zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
  oraz obowiązującymi przepisami i standardami,
 • oferent jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Rezultaty zadania:

 • ilość osób ogółem biorących udział w zadaniu: min. 80 os,
 • ilość spotkań – min. 4 spotkania,
 • ilość ulotek/materiałów– min. 100 szt

Sposób monitorowania:

 • lista osób, zdjęcia, artykuły prasowe itp.
 • zestawienie dokumentów księgowych,
 • ankieta ewaluacyjna.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 0 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 0 zł.

Dokumentacja konkursowa:

Zarządzenie nr 362-2022.pdf

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu: 41 36-76-615 , w godz. 800 -1500.